Heidelberg Donates Saddlestitcher to Printing Industries of America

Heidelberg Stitchmaster ST 350 saddlestitcher.