Xerox Announces Launch of Baltoro HF Cut-Sheet Inkjet Press Platform

Xerox has launched the Baltoro HF Inkjet Press, a cut-sheet production press.