PIA/GATF Awards Metropolitan New York Territory to PIA of NYS