Otto's Night Watch: 'Threshold of Prosperity.' Flashback Friday